Приемане на справочен документ за целите на Директива 2008/1/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването