/* */

2011/81/ЕС: Решение на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (нотифицирано под номер C(2011) 523) Текст от значение за ЕИП