Писмен въпрос E-009644/11 Catherine Grèze (Verts/ALE) до Комисията. Признаване от страна на международната проверяваща комисия на примирието, обявено от ЕТА