Споразумение между ЕС и Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване *** Законодателна резолюция на Европейския парламент 13 септември 2011 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))