2013/774/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за одобряване на ограниченията на разрешенията за биоциди, съдържащи бромадиолон, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 9030)