Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на5 април 1973 г.