Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори“ (кодифициран текст) — COM(2010) 746 окончателен — 2010/0358 (COD)