Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Sesar για το οικονομικό έτος 2008