Писмен въпрос P-1676/08 зададен от Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) на Комисията. Производство за установяване на нарушение на Договора срещу Гърция във връзка с Регламент Дъблин II