Решение за изпълнение (ЕС) 2021/175 на Комисията от 12 февруари 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2021) 1052) (текст от значение за ЕИП)