PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1580/2006 на Комисията от 20 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на системата на възстановявания при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, невключени в приложение I към Договора, както и по отношение на критериите за определяне на техните размери