Регламент за изпълнение (ЕС) № 1196/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 9/2010 по отношение на минималното съдържание на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition) текст от значение за ЕИП