Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите COM(2008) 812 окончателен – 2008/0229 (COD)