Решение за изпълнение (EС) 2015/219 на Комисията от 29 януари 2015 година за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115/ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (нотифицирано под номер C(2015) 326)