Регламент (ЕО) № 1490/2003 на Комисията от 25 август 2003 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произходТекст от значение за ЕИП.$