Дело T-232/16 P: Жалба, подадена на 12 май 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 2 март 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-3/15, Frieberger и Vallin/Комисия