Писмен въпрос E-4850/07, зададен от Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) на Комисията. Нарушаване на правата на човека в затворите на Мароко