Дело T-804/14: Решение на Общия съд от 21 юли 2016 г. — Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз Tropical — По-ранна национална словна марка TROPICAL — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б), и член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Обхват на правото на жалбоподателя по силата на националното законодателство — Едновременно съществуване на марките — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)