Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7929 — Mitsubishi Corporation/KKR/South Staffordshire Plc) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)