Решение на Комисията от 7 март 2006 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни в съответствие с Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2006) 681)Текст от значение за ЕИП.$