Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7999 — Hearst Corporation/Advance Publications/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)