Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП