Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ПЪРВА - ПРИНЦИПИ#ДЯЛ II - РАЗПОРЕДБИ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ#Член 15#(предишен член 255 от ДЕО)