Писмен въпрос E-004320/11 Constance Le Grip (PPE) до Комисията. Разсъждения относно действието на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Европейския съюз