Дело C-371/08: Решение на Съда (първи състав) от 8 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Германия) — Nural Ziebell, по-рано Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Свободно движение на работници — Член 7, първа алинея, второ тире и член 14, параграф 1 от Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране — Директиви 64/221/ЕИО, 2003/109/ЕО и 2004/38/ЕО — Право на пребиваване на турски гражданин, роден на територията на приемащата държава членка и пребивавал законно в нея повече от десет години без прекъсване като дете на турски работник — Осъдителни присъди — Законосъобразност на решение за експулсиране — Условия)