Решение на Комисията от 19/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7939 - HDI ASSICURAZIONI / CBA VITA / SELLA LIFE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на италианският език е автентичен)