2012/622/EU: Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010