2012/622/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010