2012/622/ЕС: Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година#Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година