Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година