Схеми за гарантиране на депозитите ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработка) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))#P7_TC1-COD(2010)0207 Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) текст от значение за ЕИП#ПРИЛОЖЕНИЕ I#ПРИЛОЖЕНИЕ II#ПРИЛОЖЕНИЕ III#ПРИЛОЖЕНИЕ IV#ПРИЛОЖЕНИЕ V