Регламент (ЕС) 2016/1143 на Комисията от 13 юли 2016 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Текст от значение за ЕИП)$