Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8079 — RPC Group/British Polythene Industries) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)