Становище, гарантиращо точността на отчетите на ЕФР, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции