Υπόθεση T-670/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Νοεμβρίου 2017 — Digital Rights Ireland κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας — Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων — Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες — Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιρλανδικού δικαίου — Έλλειψη προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα — Υπεύθυνος επεξεργασίας — Προσφυγή εν ονόματι μελών και υποστηρικτών — Προσφυγή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος — Απαράδεκτο)