Директива 92/60/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 година за изменение на Директива 90/425/ЕИО относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в рамките на Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар PROPCELEX