Дело T-567/14: Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GROUP Company TOURISM & TRAVEL“ — Нерегистрирани по-ранни национални фигуративни марки „GROUP Company TOURISM & TRAVEL“ — Относително основание за отказ — Приложение на националното право — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доказателства за съдържанието на националното право — Правило 19, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Невземане предвид на доказателства, представени пред апелативния състав — Правомощие за преценка на апелативния състав — Член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009)