/* */

Писмен въпрос E-001199/11 Boris Zala (S&D) до Комисията. Възможност за създаване на стандартизирана европейска карта за самоличност за хора с увреждания в ЕС, признавана на реципрочна основа от държавите-членки