Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6854 — Cameron/Schlumberger/Onesubsea) текст от значение за ЕИП