Decyzja Komisji z dnia 31 maja 1999 r. zmieniająca decyzję 94/448/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 1404)Tekst mający znaczenie dla EOG