1999/402/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1999, για την τροποποίηση της απόφασης 94/448/ΕΚ για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Νέας Ζηλανδίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1404] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)