/* */

Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на27 март 1984 г. # Mabanaft GmbH срещу Hauptzollamt Emmerich. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия. # Дело 36/83. TITJUR Mabanaft