C/2016/1520 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/382 на Комисията от 15 март 2016 година относно мярка, предприета от Германия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за забрана на пускането на пазара на тип машина за оголване на кабели (нотифицирано под номер С(2016) 1520) (Текст от значение за ЕИП)