Писмен въпрос E-000789/11 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Диоксин в хранителните продукти