Комисия/Гърция TITJUR Решение на Съда (седми състав) от 31 януари 2008 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2000/60/EО - Опазване и управление на водите - Неизвършване на предвидените анализи - Пропуск да се изпратят изискуемите обобщени доклади. # Дело C-264/07.