Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7971 — Goldman Sachs/Deutsche Bank/NBGI assets) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)