Окончателен доклад на служителя по изслушването дело COMP/M.3975 — Cargill/Degussa (в съответствие с член 15 и член 16 от Решение 2001/462/EО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — OВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21 )