Дело C-574/08: Решение на Съда (седми състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Вътрешен пазар — Свободно движение на капитали — Борба с измамите и изпирането на пари)