2009/489/ЕО: Решение на Комисията от 16 юни 2009 година за определяне на позицията на Общността относно решение на управляващите органи към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, отнасящо се до преразглеждане на спецификациите за компютри, включени в част VIII от приложение В към споразумението (Текст от значение за ЕИП)