Европейска служба за борба с измамите (OLAF) — Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2012/10323